Samarbete med rättspsykiatrisk öppenvård

Individen i centrum

För patienter där steget blir för stort. I syfte att skapa förutsättningar för en lyckad habilitering och hemflytt för dessa människor, har Akademiska Sjukhusets rättspsykiatriska öppenvård och inagården tagit fram en samarbetsmodell där individen står i centrum och där inagården kan komplettera öppenvården i de behov som inte fullt ut kan tillgodoses där. Det handlar främst om att inagården kan ge den tillsyn och den träning som krävs för att dessa individer skall utveckla sin förmåga till ett så normalt liv som möjligt. Samarbetet bygger på ömsesidigt förtroende och ett långsiktigt engagemang. Först när patienten bedöms redo, påbörjas processen för en slutgiltig utslussning till ett eget boende.

Bibehållet ansvar & kontroll. Med patienten placerad på inagården kan den rättspsykiatriska öppenvården löpande planera och genomföra riskbedömningar, särskilda insatser och assistera inagårdens personal vid behov.

Löpande kommunikation.
Via sms, telefon och e-post kan den rättspsykiatriska öppenvården löpande ta del av eventuella incidentrapporter och regelbundna status- och framstegsrapporter.

Gemensam vårdplan. Den gemensamma vårdplanen är navet i samarbetet. Planen upprättas initialt tillammans med patienten, ansvarig handläggare på kommunen och närstående. Planen uppdateras och revideras var 6:e månad och omfattar:
• Psykiatri/Medicinering
• Specialist/somatisk vård
• Hälsa & friskvård
• Boende
• Habilitering/ADL
• Social träning

Kravspecifikation utslussning. När den gemensamma bedömningen är att patienten är redo för en slutgiltig utslussning påbörjas planeringen för att hitta rätt boendeform och säkerställa att alla nödvändiga krav kan tillgodoses:
• Rek boendeform
• Psykiatri/Medicinering
• Specialistvård
• Daglig verksamhet
• Fritid
• Hälsa & friskvård
• Socialt nätverk
• Arbete/sysselsättning
• Fritid
• Särskilda insatser

 

Kritiska framgångsfaktorer:
1. Individen i centrum
2. Långsiktighet
3. Ömsesidigt engagemang
4. Tydlig ansvarsfördelning