Samarbete med rättspsykiatrisk öppenvård

Riskbedömning och ansvarsfördelning

Effektivt samarbete. Löpande kommunikation och samarbete med inagården underlättar återkommande riskbedömningar och insatser från öppenvårdsteamet. Via sms, telefon och e-post kan den rättspsykiatriska öppenvården löpande ta del av eventuella incidentrapporter och regelbundna statusrapporter.

Tydligt ansvar. På inagården finns både psykologer, psykoterapeuter, utredningspsykolog, sjuksköterskor, terapeuter och övrig vårdpersonal med nödvändig kompetens och erfarenhet för att ansvara för den psykiatriska vården. Ansvaret delas tydligt utifrån varje enskild patient och de specifika önskemål som öppenvården har. Vår erfarenhet är att behoven och sättet att organisera arbetet varierar från landsting till landsting. Vi anpassar oss efter era behov och tillsammans kan vi definiera en tydlig ansvarsfördelning.

 

Ibland kan de enklaste sysslor vara mycket ansträngande och skapa reaktioner.