För dig som arbetar inom psykiatrin

När steget blir för stort

Merparten av de patienter som vårdats inom rättspsykiatrin under en längre tid behöver träning och särskilt stöd för att habiliteras till ett fungerande liv i samhället innan de slutgiltigt kan skrivas ut. Många av dessa patienter har aldrig haft ett normalt, eget boende och behöver stöd och hjälp att utveckla sin förmåga att klara av ett liv på egen hand – eller med så lite stöd och hjälp som möjligt.

Här kommer den rättspsykiatriska öppenvården in som en viktig länk mellan den slutna psykiatriska vården och en slutgiltig utskrivning. Den rättspsykiatriska öppenvården är dock begränsad i hur omfattande stöd man kan ge. För vissa patienter, med komplexa beteendestörningar, kan steget mellan sluten vård och öppenvård bli väl stort. Behoven av stöd och hjälp i habiliteringsarbetet är i dessa fall större än det som öppenvården klarar av att tillgodose.

Här kan du läsa om den samarbetsmodell som vi utvecklat tillsammans med Akademiska Sjukhusets rättspsykiatriska öppenvård.

Inagården har etablerade rutiner för de vårdansvariga, oavsett om det gäller våra dagliga aktiviteter eller vårdplaneringen.