Utbildning

Vid utslussning och handledning

inagårdsmodellen. I syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för en lyckad utslussning kan vi utbilda personal och anhöriga i det nya boendet. Den här utbildningen omfattar alla de kritiska framgångsfaktorer som finns i inagårdsmodellen:

• Daglig aktivitet
• Relationer & social träning
• Utveckling av intressen & fortbildning
• Tydlig struktur, dygnsrytm & hälsa
• Hög personaltäthet & adekvat medicinering
• Specialistkompetens
• Rapportering och löpande kontakt med anhöriga

Klientanpassad utbildning. Vanligtvis sätter vi också ihop en skräddarsydd utbildning utifrån individens specifika behov och identifierade kravlista. Här tittar vi på hur det nya boendet fungerar och hur man kan tillgodose alla de behov som klienten har. Hur löser man allt ifrån vård och omsorg till hjälp med dagliga sysslor, fortsatt utbildning och en aktiv fritid? I samband med utbildningen kan vi tillsammans identifiera svaga punkter eller risker som vi därmed kan förebygga och borga för en lyckad utslussning.

Handledning I samband med utslussning och flytt till hemkommunen kan vi också handleda personalen i det nya boendet. Vi säkerställer att personal och klient träffas vid ett antal tillfällen på inagården – allt för att de successivt skall lära känna varandra och att klienten kan känna sig trygg i den förändring som sker. Efter flytten till det nya boendet finns våra kontaktpersoner med som handledare under den tid som krävs. Under en kortare period på heltid och därefter glesare och vid behov.

Utbildningsmaterial och tydlig utslussningsplan. Utifrån klientens specifika behov och de eventuella risker som identifierats, sätter vi ihop ett skräddarsytt utbildningsmaterial och en utslussningsplan som ger en tydlig bild av aktiviteter och ansvar under utslussningsperioden.

All undervisning och fritidsaktiviteter anpassas efter var och ens förmåga. Det ingår också i utslussningsplaneringen.