Det diffusa tvånget

Den här rapporten har Socialstyrelsen tagit fram för att uppmärksamma hur människor i särskilt utsatta situationer behandlas. Utgångspunkten är att ge en röst åt människor i öppen psykiatrisk tvångsvård att själva få berätta hur de upplever den nya vårdformen.

Ladda ner dokument

Insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Kommunerna har under perioden 2007–2010 fått stimulansbidrag för att utveckla sina sociala insatser till personer med psykiska funktionsnedsättning. Den här uppföljningen visar hur kommunerna under perioden 2007-2010 använt stimulansbidragen för att utveckla sina sociala insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Sammanlagt har 520 miljoner kronor betalats ut. Resultatet visar att drygt hälften av medlen förbrukats under slutet av 2010.

Ladda ner dokument

Dialektisk beteendeterapi - slutrapport

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en kombinerad individual- och gruppterapi som bygger på kognitiv beteendeterapi. Den är ffa inriktad på att lära patienterna att identifiera, stå ut med och hantera sina känslosvängningar och impulser och på så sätt minimera sitt självskadebeteende.

Ladda ner dokument

Dialektisk beteendeterapi för Borderline personlighetsstörning

Borderline personlighetsstörning (BPS) är en allvarlig psykisk störning som kännetecknas av ett karaktäristiskt mönster av instabilitet i reglering av affekter, impulskontroll, relationer och självbild (Lieb, Zanarini, Schmahl, Linehan & Bohus, 2004). På grund av dessa beteendemönster har det varit svårt att finna fungerande behandlingsmetoder för patienter som uppfyller kriterier för BPS.
Suicidfrekvensen är ofta högre i denna patientgrupp än hos andra grupper inom psykiatrin,

Ladda ner dokument