Inagårdsmodellen

Uppföljning

Uppföljning och utvärdering. Tillsammans med våra uppdragsgivare som utgörs av både kommuner och landsting, utvärderar vi löpande resultatet av vårt arbete och följer upp vårdplanen. Vårdplanen är central för all dokumentation och uppföljning av vårt arbete. I skattningen av den enskilda klientens framsteg använder vi ett antal olika instrument som HCR:20 och SARA, men även funktions- och omvårdnadsskattningar. Samtliga mätningar lagras även avidentifierade i en databas, för att sedan kunna användas som statistisk grund till den årliga rapport vi sammanställer över vårt arbete. Allt för att kontinuerligt förbättra vårt arbete.

Löpande över tid skickar vi även korta status- och incidentrapporter som sammanfattar nuläget och eventuella åtgärder. Den här rapporteringen sker enligt överenskommelse, både i frekvens och format. Vi kan leverera den via e-post och sms eller i pappersformat.

Hur går det egentligen? Regelbundna uppföljningar ligger till grund för justeringar av vårdplaneringen.