Inagårdsmodellen

Kvalitet och resultat

Kvalitetssäkring. I samtliga faser arbetar vi systematiskt med att säkerställa rätt kompetens och kvalitet i arbetet. Ansvariga representanter från hemkommunen förväntas också ta aktiv del i vårdplaneringen och den löpande progressrapportering som inagården sammanställer och distribuerar. Med hjälp av ett antal skattningsmodeller, exempelvis HCR:20, dokumenterar vi löpande samtliga klienters utveckling. Denna statistik utgör sedan grund för den rapport som utges årligen med start 2011.

Vad blir resultatet? Resultatet blir givetvis individuellt. Varje klient har sina unika förutsättningar. I vissa fall ser vi stora framsteg på kort tid och för andra blir framstegen mindre och mer krävande i tid och insats. Gemensamt för samtliga klienter på inagården är att de gjort betydande framsteg i sin utveckling och tillsammans har vi skapat en fungerande tillvaro. En framtid utan kaos.

Framtid utan kaos. Rapporten som nämns ovan kan laddas ner från kunskapsbanken och och läsas i sin helhet. Där finns både klientberättelser och sammanställd statistik över resultaten i vår verksamhet. Bland annat kan nämnas att antalet aggressionsutbrott minskat med 75% bland de klienter som har en utagerande problematik. Det ger givetsvis en väsentligt förbättrad livskvalitet för klienten i första hand, men gör också stor skillnad för personal, medboende, familj och vänner. Det kan vara den skillnad som krävs för att klara ett eget boende i hemkommunen.

 

Resultat i form av framsteg och kvalitet i allt vi gör. Både för inagården och grupperna som helhet och på individnivå.