Inagårdsmodellen

Kompetens och metodik

Evidens och beprövad erfarenhet. Inagårdsmodellen är ett resultat av drygt 10 års arbete med psykiskt funktionshindrade och människor med komplexa beteendestörningar. Vi använder oss uteslutande av beprövad och evidensbaserad metodik och kompetens där miljöterapin utgör en grund för vår verksamhet.

Individuella vårdplaner med anpassade metoder. Specifika metoder och verktyg väljs sedan utifrån varje enskild klients individuella problembild och förutsättningar. Exempelvis använder vi 12-stegsprogrammet för klienter med missbruksproblematik. Många av våra klienter lider dessutom av samsjuklighet och vårdplan och behandling inkluderar därmed ofta ett antal olika behandlingsmetoder.

Hög kompetens. Våra psykiatriker har lång och gedigen erfarenhet av att behandla svårt psykiskt funktionshindrade och personer med utvecklingsstörning. Vår totala kompetens omfattar:

• Arbetsledning och handledare för dagliga aktiviteter och fritidsaktiviteter
• Utbildning (Specialpedagog)
• Psykiatrisk vård (psykologer, psykoterapeuter, utredningspsykolog, drogterapeut och KBT-terapeut)
• Somatisk vård (Sjuksköterskor och sjukgymnast)
• Friskvård, hälsa och tandvård (hälsopedagog och sjukgymnast)
• Boendet, socialt nätverk/vänner
 
• Ekonomi/framtidsplanering

Verksamheten bedrivs utan religiösa och politiska förtecken. Vi arbetar utifrån en positiv människosyn med en fast övertygelse om människors inneboende resurser till förändring och utveckling.
Inagården har bemanning dygnet runt under hela året.

 

Kompetens är ett brett uttryck som inbegriper t ex ledarskap. Både när det gäller dialogen med våra boende och när det gäller planeringen.