Inagårdsmodellen

Handledning

En trygg och successiv övergång. När det slutgiltigt är dags för utflyttning till nytt boende kan vi också handleda den nya personalen. Vi säkerställer att den nya personalen träffar klienten vid ett antal tillfällen på inagården – allt för att de successivt skall lära känna varandra och att klienten kan känna sig trygg i den förändring som sker. Efter flytten till det nya boendet finns våra kontaktpersoner med som handledare under den tid som krävs. Under en kortare period på heltid och därefter glesare och vid behov.

Tydlig utslussningsplan. Utifrån klientens specifika behov och de eventuella risker som identifierats, sätter vi ihop en skräddarsydd utslussningsplan som ger en tydlig bild av aktiviteter och ansvar under utslussningsperioden

Vems ansvar? Så handleder vi för att klienten ska lyckas i sitt nya boende.